Oosom Oy:n yleiset toimitusehdot

Allamainitut toimitusehdot ovat voimassa, jos Oosom Oy tai tilaaja eivät ole kirjallisesti muuta sopineet.

1. Tarjoukset

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tilaaja on velvollinen antamaan kaiken sen tiedon, mitä Oosom Oy tarvitsee tarjouksen laatimista varten ja edesauttamaan tarjouskohteen tutustumisen toteuttamista.

2. Tilausvahvistus

Kaikkitilaukset vahvistetaan kirjallisesti. Tilaajan tulee tarkistaa tilausten oikeellisuus ja toimitusajat. Mahdolliset muistutukset tai muistutukset
epäkohdista on tehtävä kirjallisesti viimeistään 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä.

3. Tilausvahvistuksen muutokset

Mikäli tilaaja haluaa 7 päivän jälkeen tilausvahvistuksen päiväyksestä muuttaa tilauksen sisältöä tai toimitusaikaa, niin tästä aiheutuneet lisäkustannukset ja uuden toimitusajan tilaukselle määrittelee tapauskohtaisesti Oosom Oy. Tilausvahvistuksen mahdolliset muutokset ja tarkennukset on tehtävä kuitenkin aina 2 viikkoa ennen sovittua toimitusta.

4. Toimitusajat

Kaikkien tilausten toimitusaika sovitaan aina tilauskohtaisesti.

5. Toimituspäivä ja – hinta

Tilaukset perustuvat aina sovittuun toimituspäivään ja – hintaan. Toimituspäivä on sepäivä jolloin tavara lähtee varastoltamme tai Oosom Oy suorittaa asennuksen.

6. Palautukset

Oosom Oy ottaa vastaan palautuksia vain niissä tapauksissa, joista on sovittu etukäteen. Asiakkaan kustannuksella palautetuista virheettömistä tuotteista hyvitämme myyjän harkinnan mukaan maksimissaan 80 % tuotteen laskutetusta hinnasta.

7. Hinnat ja muutokset

Hinnat ovat euroina voimassa toistaiseksi vapaasti varastossamme (EXW tai FCA Kotka) ellei toisin ole sovittu, ilman arvonlisäveroa, joka laskutetaan kulloinkin voimassa olevan veroprosentin mukaan. Pidämme itsellämme oikeuden hintoihin ja tuotteisiin tehtäviin teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.

8. Maksuehto

Maksuehto kaikissa kotimaan toimituksissa on 14 päivää netto, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Viivästyskorkoa perimme yleisen korkolain mukaan.

9. Kuljetukset ja asennukset

Kuljetukset ja asennukset sovitaan aina erikseen.

10. Takuu

Kaikille toimittamillemme tuotteille myönnämme vuoden takuun joka korvaa mahdolliset valmistus ja raaka-aineviat. Muilla kuin Oosom Oy:n valmistamilla tai muuttamilla tuotteilla on edellä esitetyistä takuuehdoista poiketen tuotekohtainen takuu. Takuuaika lasketaan alkavaksi toimitus päiväyksestä. Takuu ei korvaa toimittamiemme tuotteiden virheellisestä käytöstä, käsittelystä tai kuljetuksista aiheutuneita vahinkoja eikä työkuluja jotka muodostuvat laitteen noutamisesta ja toimittamisesta takuuhuoltoon.

11. Vastuu virheistä ja puutteista

Oosom Oy sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan viallisen tuotteen tai toimittamaan puutteet ilman toimituskuluja. Valmistaja vastaa virheestä joka on tuotteessa ollut toimituksen aikana vaikka virhe ilmenisi sitä myöhemmin. Tuotteessa esiintyvän virheen osalta valmistajan vahingonkorvausvelvollisuus voi olla enintään valmistajan toimituksen hinnan suuruinen.

12. Omistusoikeus

Oosom Oy pidättää tavaran omistusoikeuden itsellään kunnes ostaja on maksanut tilauksen kokonaisuudessaan. Tilaaja on velvollinen korvaamaan kauppasopimuksen purkamisesta ja kaupan kohteena olevan omaisuuden palauttamisesta Oosom Oy:lle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

13. Piirustusten omistus- ja tekijänoikeus

Kaikki tavaran tai sen osan valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja teknilliset asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimuksen tekoa tai sen jälkeen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

14. Muut palvelut

Mikäli toimitukseen sisältyy palveluja (esim. henkilönostimen vuokra), veloitetaan tilaajalta Oosom Oy:lle aiheutuneet kulut, ellei toisin ole sovittu.

15. Asennusten keskeytys ja sen seuraamukset

Tilaaja vastaa vahingoista ja kustannuksista joita aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle virheellisestä tuotteiden varastoinnista tai asennuspaikasta. Oosom Oy ei vastaa vahingoista eikä kustannuksista jos toimittamiamme tavaroita, telineitä tai asentamiamme järjestelmiä käytetään väärin eikä kustannuksista tai toimituksen viivästymisestä Oosom Oy:stä riippumattomista syistä.

16. Oikeus korvauksiin

Mikäli tilaaja vaatii korvauksia sopimuksesta, on tilaaja vastuussa selvitystyöstä aiheutuneista kustannuksista.

17. Vahingon vastuu

Oosom Oy vastaa tilaajan omaisuudelle tai henkilöstölle tilauksen täyttämisen yhteydessä tuottamastaan vahingosta siltä osin ja niihin korvausmääriin saakka, kuin Oosom Oy:n ottama yritysten yleisten vakuutusehtojen mukainen vastuuvakuutus kattaa korvausvastuun.

18. Muut ehdot

Tilaaja vastaa kaikista viranomaisluvista. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat voimassa mikäli kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Ylimääräisestä työstä veloitamme kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Tilaaja vastaa siitä että ennen töiden aloittamista asennuspaikka on vapaa kaikesta asennustyötä häiritsevästä tavarasta tai materiaalista ja että asennuspaikalle on esteetön kulku.

19. Ylivoimainen este

Oosom Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Oosom Oy ei voi voittaa, estää tavaran, asennuksen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Oosom Oy:lle siitä koituvaan etuun, Oosom Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Oosom Oy ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja Oosom Oy voi myös purkaa sopimuksen.

20. Kauppasopimuksen siirtäminen

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää kaupan sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Oosom Oy:n kirjallista suostumusta.

21. Riitaisuudet

Näiden toimitusehtojen soveltamiseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan paikallisessa alioikeudessa, ellei niistä muutoin voida sopia.

Näitä Oosom Oy:n yleisiä toimitusehtoja voidaan täydentää kirjallisesti tilaajankanssa tilauskohtaisesti määritetyillä toimitusehdoilla.